Terug naar Info Corona pagina
 

FAQ - Arbeidsorganisatie

Mag mijn werknemer afwezig zijn van het werk om zich te laten vaccineren ter bescherming tegen het coronavirus? (09/04/2021)

De werknemer heeft het recht om met behoud van zijn normale loon afwezig te zijn op het werk gedurende de tijd nodig voor de vaccinatie. Bedoeld is niet alleen de tijd doorgebracht in het vaccinatiecentrum maar ook de tijd nodig voor de verplaatsingen. Vervelend voor de werkgever die het werk moet reorganiseren, maar het is in ieders belang dat er zo snel mogelijk voldoende mensen gevaccineerd zijn.

De voornaamste vragen over het vaccinatieverlof hebben we gebundeld in een infodocument.

Ook op de website van de FOD Werk is een Q&A beschikbaar.


Is een attest nodig om de verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden? (update 13/11/2020)

De regering-De Croo heeft beslist om in deze tweede coronagolf geen verbod in te voeren op “niet-essentiële verplaatsingen”. Dergelijk attest, puur om de verplaatsing te rechtvaardigen, is dus niet nodig.

Wél is sinds begin november 2020 telewerk verplicht voor alle functies die dit mogelijk maken. Wat betekent dat wie van thuis KAN werken, ook van thuis MOET werken. Bedienden die zich toch naar kantoor of werkvloer verplaatsen, moeten een telewerk-attest op zak hebben. Arbeiders in principe ook, al mogen deze laatsten dat ook op een alternatieve manier bewijzen (bv. met Construbadge of C3.2A-kaart afgeleverd door Constructiv).

Wie zich voor zijn werk tijdens de periode van de avondklok (van 00 tot 05 uur in Vlaanderen; van 22 tot 06.00 uur in Brussel en Wallonië)  in de openbare ruimte dient te begeven, moet eveneens een attest van zijn werkgever kunnen voorleggen.


Mijn werknemer wil thuisblijven voor de opvang van de kinderen, kan hij corona-ouderschapsverlof nemen of tijdelijk werkloos zijn? (update 13/11/2020)


De regeling van het corona-ouderschapsverlof heeft een einde genomen op 30 september 2020. 

Bij sluiting school/crèche of quarantaine van het kind is tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk (zie FAQ Tijdelijke werkloosheid). 

Andere mogelijkheden bij gebrek aan opvang is het eventueel opnemen van onbetaald familiaal verlof (= verlof om dwingende redenen, gedurende maximaal 10 dagen per jaar), van (onbetaalde) toegestane afwezigheid of (betaalde) vakantiedagen.


Mijn werknemer is in quarantaine geplaatst en/of ziek, wie betaalt? (update 13/11/2020)


Wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine wordt geplaatst (bijv. na nauw contact met een besmette persoon), kan de werknemer, als hij geen thuiswerk kan verrichten, op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Voorwaarde is dat hij over een quarantainegetuigschrift of een bewijs dat geldt als quarantaineattest (bijv. sms uitgaand van contact tracing) moet beschikken. De werkgever moet deze attesten of bewijzen niet overmaken aan de RVA. Hij moet ze wel ter beschikking houden worden met het oog op eventuele controle achteraf door de RVA.

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is (ziekteattest) heeft hij recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. De regel dat er enkel gewaarborgd loon verschuldigd is voor de dagen waarop de werknemer normaal gezien had kunnen werken blijft echter van toepassing. Dit betekent concreet:

 • Als de werknemer geen thuiswerk kan verrichten, en hij valt ziek tijdens zijn periode van quarantaine, dan is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd en zal de werknemer door de mutualiteit vergoed worden. Na afloop van de voorzien periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge quarantaine is de werkgever het saldo van het gewaarborgd loon verschuldigd (te rekenen vanaf dag 1 van de ongeschiktheid)
 • Indien de werkgever de totaliteit van zijn personeel (of van de afdeling of groep waartoe de zieke werknemer behoort) op tijdelijke werkloosheid moet plaatsen wegens overmacht, corona, is er evenmin gewaarborgd loon verschuldigd en zal de werknemer door de mutualiteit vergoed worden. Vergeet niet, net als de andere werknemers, de zieke werknemer in dat geval in kennis te stellen van het feit dat hij op tijdelijke werkloosheid overmacht wordt geplaatst!

Mijn werknemer wil thuis blijven uit schrik voor besmetting (update 13/11/2020)


Dit kan alleen maar in onderling akkoord met de werkgever! De werknemer mag dus niet zomaar eenzijdig beslissen om niet op het werk op te dagen. Als de praktische mogelijkheid er is, dient u thuiswerk toe te staan. Maar voor arbeiders in de bouw is dat uiteraard zo goed als uitgesloten... U kan hem meedelen dat op een bouwwerf (zeker in open lucht) en met inachtname van de hygiënische preventieregels, de kans op coronabesmetting eerder beperkt is.

Kan u hem toch niet van zijn schrik af helpen, dan is er nog altijd de mogelijkheid van de zogeheten toegestane afwezigheid (onbezoldigd) of u kan hem ook (betaalde) vakantiedagen laten opnemen.


Kunnen de bouwbedrijven (PC 124) de bijkomende vrijwillige overuren voor de cruciale sectoren inzetten? (20/08/2021)

In het kader van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke steunmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn diverse maatregelen genomen om de economie te ondersteunen. De wet van 18 juli 2021 heeft de regeling van de bijkomende vrijwillige overuren voor de cruciale sectoren tot 30 september 2021 verlengd.

Meer weten?


Wat te doen als u bouwplaatsen heeft in buurlanden? (update 25/01/2022)

 1. Maatregelen die gelden in de buurlanden
 1. Duitsland

Duitsland legt een quarantaine en de voorlegging van een negatieve PCR-test op aan personen die komen uit hoog-risicolanden, zoals België, maar voorziet in een uitzondering voor grensarbeiders die zich naar Duitsland moeten begeven om een dringende reden voor zover zij minimaal één keer per week naar hun land terugkeren en voor zover zij de gezondheidsvoorschriften strikt in acht nemen. 

De quarantaineperiode is 10 dagen (14 dagen voor mensen die uit een gebied komen waar een zorgwekkende variant circuleert). Personen die een vaccinatie- of herstelcertificaat kunnen voorleggen zijn vrijgesteld van de quarantaineverplichting. Het bewijs van vaccinatie moet voldoen aan de criteria van het Paul Ehrlich Instituut (DE/EN); het bewijs van herstel moet voldoen aan de criteria van het Robert Koch Instituut. De quarantaine in het geval van een hoog-risicoland kan ook worden ingekort op vertoon van een negatieve test die niet eerder dan de vijfde dag na aankomst wordt uitgevoerd.

Bovendien legt Duitsland aan personen die meer dan 10 dagen in een hoog-risicoland hebben verbleven op om vóór aankomst een digitale registratieformulier in te vullen. Grensarbeiders die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven, zijn vrijgesteld van de verplichting om dit formulier in te vullen.

Het dragen van een chirurgisch masker of FFP2 is verplicht in drukke zones en in openbare ruimten waar de minimumafstand van 1,5 m niet in acht kan worden genomen.
De gezondheidsvoorschriften kunnen van land tot land verschillen. Het is daarom raadzaam de website van de Land waar u heen reist te raadplegen.

De huidige bouw specifieke gezondheidsvoorschriften (doc. alleen beschikbaar in het Duits) blijven van toepassing.

Zie ook:

 1. Nederland

Reizigers naar Nederland moeten een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen laten zien na hun verblijf uit een gebied met oranje reisadvies door corona (zie Welke landen hebben welke kleurcode), ook als ze gevaccineerd zijn. Er bestaan uitzonderingen, onder meer voor grenswerkers.

Thuisquarantaine is verplicht na een verblijf in een gebied met zeer hoog risico. Ook voor diegenen die gevaccineerd zijn. Een quarantaineverklaring is dan nodig.

Zie Checklist – Inreizen in Nederland tijdens corona.

Voor de toepasselijke maatregelen in Nederland, zie Kort overzicht coronamaatregelen.

Voor de gezondheidsvoorschriften die specifiek zijn voor de bouw, zie de website van Bouwend Nederland.

 1. Frankrijk

Een negatieve PCR- of antigenentest, minder dan 24 uur oud (voor wie uit de Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, de Heilige Stoel of Zwitserland komt) of 48 uur oud, is verplicht voor iedereen die naar Frankrijk reist, behalve voor personen die een volledig vaccinatieschema hebben gekregen met een door het Europees Geneesmiddelenbureau erkend vaccin.

De regels voor reizen binnen Europa blijven ongewijzigd: Europees digitaal Covid-certificaat met bewijs van vaccinatie, negatief testresultaat of bewijs van herstel minder dan 6 maanden oud, en verklaring op erewoord dat er geen symptomen van covid-19-infectie zijn en dat er geen contact is geweest met een bevestigd geval.

Daarentegen is de toegang tot restaurants, cafés, handelsbeurzen en tentoonstellingen, openbaar vervoer over lange afstand (binnenlandse vluchten, TGV, Intercity- en nachttreinen, interregionale bussen), enz. vanaf 24.01.2021 afhankelijk van de overlegging van een "pass vaccinal" (vaccinatiepas) in plaats van een “pass sanitaire”.

Naast de algemene voorzorgsmaatregelen moeten uiteraard ook de specifieke gezondheidsvoorschriften in de bouw in acht worden genomen.

Zie:

 1. Luxemburg

Vanaf 15 januari 2022 is in het Groothertogdom Luxemburg een verplichte covid-controle op het werk ingevoerd. Dit zal gevolgen hebben voor alle werknemers, ambtenaren, overheidspersoneel en ook voor zelfstandigen. Toegang tot de werkplek wordt alleen verleend aan mensen die een vaccinatiebewijs (Covid Check) kunnen overleggen, een bewijs van herstel (geldig tot 180 dagen), of een bewijs van een negatieve covid-test - TAAN-test (RT-PCR equivalent) minder dan 48 uur oud of antigeentest minder dan 24 uur oud). Personen die niet gevaccineerd kunnen worden, kunnen als alternatief een bewijs van contra-indicatie voor vaccinatie op medische gronden en een bewijs van negatieve covid-test voorleggen. Een werknemer, ambtenaar of zelfstandige die weigert of niet in staat is een van de bovengenoemde certificaten voor te leggen, krijgt geen toegang tot zijn of haar werkplek. Bij overtreding door de werkgever kan de boete oplopen tot 4000 euro. Bij overtreding door de werknemer bedraagt de boete tussen 500 en 1000 euro. 

Zie:

 1. Andere informatie-instrumenten

Voor meer informatie over verplaatsingen binnen de Europese Unie adviseren wij jou de raadpleging van:

Opgelet: Verplaatsingen buiten de Schengenruimte worden nog altijd sterk afgeraden.

 1. Huidige maatregelen in België voor de grensoverschrijdende verplaatsingen
 1. Quarantaineverplichting

Reizigers die resident of niet-resident zijn van België en terugkeren uit de rode zones, en langer dan 48 uur in het buitenland hebben verbleven of langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat zij onder verplichte quarantaine worden geplaatst.

Bij verplaatsingen van minder dan 48 uur naar België of naar het buitenland is de quarantaine niet verplicht. In dit geval moet het overeenstemmende vakje op het Passenger Locator Form (PLF) worden aangevinkt. Je zult geen enkele sms ontvangen. Deze uitzondering geldt echter niet voor reizigers die hebben gereisd via een lucht- of zeevervoerder.

Vanaf 1 juli hoeven mensen met een Europees digitaal covid-certificaat waaruit blijkt dat zij volledig zijn gevaccineerd (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of een certificaat van herstel, niet in quarantaine. Bovendien hoeven mensen die terugkeren uit een groene of oranje zone niet te worden getest of in quarantaine te worden geplaatst. Het gebruik van het Passenger Locator Form blijft wel onveranderd.

 1. Verplichte PCR-test

Belgische residenten die terugkeren uit een rode zone en er langer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 en dag 7 van de quarantaine een PCR-test ondergaan. Personen die terugkeren uit groene of oranje zones hoeven zich niet te laten testen.

Residenten en niet-residenten die minder dan 48 u in een rode zone hebben verbleven of die minder dan 48 u in België blijven, hoeven geen test af te leggen. Deze uitzondering geldt echter niet voor reizigers die hebben gereisd via een lucht- of zeevervoerder.

Kinderen, jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen die nog niet de gelegenheid kregen om zich volledig te laten vaccineren, zullen de kosten van hun PCR-test terugbetaald krijgen met een plafond van 55 euro per test (uitgevoerd in België na een Corona Test Prescription Code te hebben ontvangen van de FOD Volksgezondheid). Op deze financiële tegemoetkoming kan in de maanden juli, augustus en september maximaal twee keer aanspraak worden gemaakt.

 1. Verplichting om het Passenger Locator Form (PLF) in te vullen

Ongeacht het gebruikte vervoermiddel, moet iedereen die naar België reist ten vroegste 48 uur voor aankomst het Passenger Locator Form (PLF) invullen. Personen die minder dan 48 uur in België hebben verbleven of die minder dan 48 uur in België blijven, zijn vrijgesteld van de verplichting om het Passenger Locator Form in te vullen. Deze uitzondering geldt echter niet voor personen die hebben gereisd via een lucht- of zeevervoerder.

 1. Risicozones (India, Zuid-Afrika en Brazilië)

Belgische inwoners die uit een hoogrisicozone komen (momenteel zijn dat India, Zuid-Afrika en Brazilië), waar gevaarlijke varianten sterk verspreid zijn, zullen zonder enige uitzondering 10 dagen in quarantaine moeten. Het is ook niet-inwoners verboden het land binnen te komen, behalve voor essentiële verplaatsingen.

 1. Naleving van de gezondheidsregels

De elementaire preventiemaatregelen voor de bestrijding van COVID-19, zoals regelmatig de handen wassen, isolatie bij symptomen en afstand houden, zijn nog steeds van toepassing. 
 


Kunnen buitenlandse arbeidskrachten zich in België laten vaccineren? (28/05/2021)

Ja. Wat hen een extra heen-en-weerreis naar hun geboorteland (en bijhorende quarantaine) bespaart. Na positief advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, zette het Overlegcomité hiervoor in april het licht op groen.

Buitenlandse werknemers die geen Belgisch domicilieadres of rijksregisternummer hebben, kunnen zich aanmelden bij de gemeente waar ze (tijdelijk) zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Op basis van hun BIS-nummer, dat uniek wordt aangemaakt voor personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar toch een verband hebben met de Belgische Overheid, zal het gemeentebestuur dan een lijst bezorgen aan het bevoegde vaccinatiecentrum. Van daaruit zullen de buitenlandse arbeidskrachten uitgenodigd worden volgens de uitgerolde vaccinatiestrategie.