Terug naar Info Corona pagina
 

FAQ - Arbeidsorganisatie

Is een attest nodig om de verplaatsing naar en van het werk te verantwoorden? (update 13/11/2020)

De regering-De Croo heeft beslist om in deze tweede coronagolf geen verbod in te voeren op “niet-essentiële verplaatsingen”. Dergelijk attest, puur om de verplaatsing te rechtvaardigen, is dus niet nodig.

Wél is sinds begin november 2020 telewerk verplicht voor alle functies die dit mogelijk maken. Wat betekent dat wie van thuis KAN werken, ook van thuis MOET werken. Bedienden die zich toch naar kantoor of werkvloer verplaatsen, moeten een telewerk-attest op zak hebben. Arbeiders in principe ook, al mogen deze laatsten dat ook op een alternatieve manier bewijzen (bv. met Construbadge of C3.2A-kaart afgeleverd door Constructiv).

Wie zich voor zijn werk tijdens de periode van de avondklok (van 00 tot 05 uur in Vlaanderen; van 22 tot 06.00 uur in Brussel en Wallonië)  in de openbare ruimte dient te begeven, moet eveneens een attest van zijn werkgever kunnen voorleggen.


Mijn werknemer wil thuisblijven voor de opvang van de kinderen, kan hij corona-ouderschapsverlof nemen of tijdelijk werkloos zijn? (update 13/11/2020)


De regeling van het corona-ouderschapsverlof heeft een einde genomen op 30 september 2020. 

Bij sluiting school/crèche of quarantaine van het kind is tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk (zie FAQ Tijdelijke werkloosheid). 

Andere mogelijkheden bij gebrek aan opvang is het eventueel opnemen van onbetaald familiaal verlof (= verlof om dwingende redenen, gedurende maximaal 10 dagen per jaar), van (onbetaalde) toegestane afwezigheid of (betaalde) vakantiedagen.


Mijn werknemer is in quarantaine geplaatst en/of ziek, wie betaalt? (update 13/11/2020)


Wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine wordt geplaatst (bijv. na nauw contact met een besmette persoon), kan de werknemer, als hij geen thuiswerk kan verrichten, op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Voorwaarde is dat hij over een quarantainegetuigschrift of een bewijs dat geldt als quarantaineattest (bijv. sms uitgaand van contact tracing) moet beschikken. De werkgever moet deze attesten of bewijzen niet overmaken aan de RVA. Hij moet ze wel ter beschikking houden worden met het oog op eventuele controle achteraf door de RVA.

Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is (ziekteattest) heeft hij recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. De regel dat er enkel gewaarborgd loon verschuldigd is voor de dagen waarop de werknemer normaal gezien had kunnen werken blijft echter van toepassing. Dit betekent concreet:

  • Als de werknemer geen thuiswerk kan verrichten, en hij valt ziek tijdens zijn periode van quarantaine, dan is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd en zal de werknemer door de mutualiteit vergoed worden. Na afloop van de voorzien periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge quarantaine is de werkgever het saldo van het gewaarborgd loon verschuldigd (te rekenen vanaf dag 1 van de ongeschiktheid)
  • Indien de werkgever de totaliteit van zijn personeel (of van de afdeling of groep waartoe de zieke werknemer behoort) op tijdelijke werkloosheid moet plaatsen wegens overmacht, corona, is er evenmin gewaarborgd loon verschuldigd en zal de werknemer door de mutualiteit vergoed worden. Vergeet niet, net als de andere werknemers, de zieke werknemer in dat geval in kennis te stellen van het feit dat hij op tijdelijke werkloosheid overmacht wordt geplaatst!

Mijn werknemer wil thuis blijven uit schrik voor besmetting (update 13/11/2020)


Dit kan alleen maar in onderling akkoord met de werkgever! De werknemer mag dus niet zomaar eenzijdig beslissen om niet op het werk op te dagen. Als de praktische mogelijkheid er is, dient u thuiswerk toe te staan. Maar voor arbeiders in de bouw is dat uiteraard zo goed als uitgesloten... U kan hem meedelen dat op een bouwwerf (zeker in open lucht) en met inachtname van de hygiënische preventieregels, de kans op coronabesmetting eerder beperkt is.

Kan u hem toch niet van zijn schrik af helpen, dan is er nog altijd de mogelijkheid van de zogeheten toegestane afwezigheid (onbezoldigd) of u kan hem ook (betaalde) vakantiedagen laten opnemen.


Sommige van mijn werknemers hebben nog dagen jaarlijkse vakantie staan die ze moeten opnemen vóór het einde van het jaar. Mag ik met hen afspreken dat zij niet al hun vakantiedagen opnemen? (update 16/11/2020)


Jammer genoeg niet. De regelgeving is niet veranderd. Het is een inbreuk die bestraft wordt door het Wetboek van Sociaal Strafrecht. Zelfs met de instemming van de werknemer mag de werkgever een werknemer niet beletten om de vakantie te nemen waarop hij recht heeft, maar hij mag hem er ook niet toe dwingen. Als de werknemer niet al zijn dagen heeft uitgeput waarop hij recht heeft volgens zijn prestaties van het vorige jaar, dan moet hij zijn vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar. Als deze dagen niet worden opgenomen, dan gaan ze verloren en ze kunnen niet worden verschoven. Wij adviseren u dan ook om schriftelijk de aandacht van uw werknemers die nog vakantiedagen staan hebben erop te vestigen dat zij deze dagen vóór het einde van het jaar moeten opnemen.


Sommige van mijn werknemers hebben nog dagen jaarlijkse vakantie staan die ze moeten opnemen vóór het einde van het jaar. Ik moet nog tijdelijke werkloosheid inroepen in december. Quid? (30/11/2020)


De RVA heeft de werkgevers die in 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid een mailing gestuurd om nogmaals te wijzen op de verplichting van hun werknemers om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar. Dit volgt niet alleen uit de wetgeving op de jaarlijkse vakantie maar ook uit de werkloosheidsreglementering die werklozen verplicht om de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld uit te putten ten laatste in de maand december van het vakantiejaar. Doen zij dit niet, dan zullen zij geen recht hebben op uitkeringen voor de dagen waarvoor zij vakantiegeld hebben ontvangen of daarop aanspraak kunnen maken.

De RVA kondigt aan hierop controles te zullen uitvoeren. Concreet zullen uitkeringen voor dagen tijdelijke werkloosheid in december (niet in andere maanden) geweigerd worden of achteraf teruggevorderd worden voor het aantal wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet zou opgenomen hebben vóór het einde van het jaar. Werkgevers die hun werknemers in december tijdelijke werkloos dienen te stellen moeten hiermee rekening houden.


De lockdownperiodes en de vele afwezigheden beïnvloeden mijn bedrijvigheid. Mag ik werken tijdens de rustdagen aan het einde van het jaar om de uitvoeringstermijnen na te komen en/of een beetje verloren tijd in te halen? (update 16/11/2020)


Door de maatregelen die werden getroffen in het kader van de tweede lockdown en meer in het bijzonder in het kader van de testing kwamen er enorm veel afwezigheden bij, waardoor het erg moeilijk werd om de uitvoeringstermijnen na te komen. Ondanks het uitzonderlijke karakter van de COVID-crisissituatie blijft de regel dat werkgevers hun werknemers niet mogen tewerkstellen tijdens de rustdagen voor arbeidsduurvermindering (KB 213 van 26 september 1983). Arbeiders van bouwbedrijven kunnen tijdens rustdagen toch worden tewerkgesteld voor zover dit kan worden gerechtvaardigd door de volgende omstandigheden:

  • de onderneming beleeft gewoonlijk een periode van intense activiteit wanneer de rustdagen worden toegekend; 
  • de arbeider moet diensten verlenen aan de klanten van de handelaars in bouwmaterialen. Alleen transport is verboden; 
  • de arbeid is toegestaan op zondag krachtens de arbeidswet van 16 maart 1971. 

Het is duidelijk dat het feit alleen dat de bouwplaats vertraging heeft opgelopen het uitvoeren van werken niet kan rechtvaardigen. In de mate van het mogelijke, gezien de talrijke afwezigheden, zal het nodig zijn om zich anders te organiseren om de achterstand weg te werken.


Wat te doen als u bouwplaatsen heeft in buurlanden? (update 04/11/20)

Verplaatsingen naar de landen van de Europese Unie en de Schengenruimte (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) zijn echter mogelijk, maar de maatregelen hangen af van de verschillende landen. 

Duitsland legt een quarantaine op aan personen die komen uit risicolanden, zoals België, maar voorziet in een uitzondering voor grensarbeiders die zich naar Duitsland moeten begeven om een dringende reden voor zover zij minimaal één keer per week naar hun land terugkeren en voor zover zij de gezondheidsvoorschriften strikt in acht nemen. 

Meer informatie: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/musterquarantaeneverordnung--1798178
Het naleven van de gezondheidsvoorschriften die specifiek voor de bouw van kracht zijn, blijft nodig: https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Gefaehrdungsbeurteilung/BG_BAU_ (pagina uitsluitend beschikbaar in het Duits).

Op dezelfde manier legt Nederland een quarantaine op aan personen die uit risicogebieden komen. Maar de Nederlandse regering staat een uitzondering toe voor grensarbeiders in het kader van hun functie. 

Meer informatie: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine
De naleving van de geldende gezondheidsvoorschriften blijft van kracht: https://www.bouwendnederland.nl/media/8282/protocol-svd-versie-9-28-oktober-2020.pdf (pagina uitsluitend beschikbaar in het Nederlands).

Frankrijk staat toe dat er voortgewerkt wordt op bouwplaatsen, ook voor personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen. Deze personen moeten echter in het bezit zijn van twee attesten: een attest voor een afwijkende verplaatsing (https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/) en een bewijsstuk dat het gaat om een verplaatsing om beroepsredenen dat moet worden ondertekend door de werkgever en dat niet alle dagen vernieuwd moet worden. 

Meer informatie: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124827/999536/file/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
Bovendien moeten de gezondheidsvoorschriften strikt worden nageleefd (https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-le-guide-de-l-OPPBTP-mis-a-jour-pour-le-nouveau-confinement). 

Verplaatsingen naar Luxemburg blijven mogelijk op voorwaarde dat de gezondheidsvoorschriften strikt worden nageleefd. 

Meer informatie: https://covid19.public.lu/fr/recommandations-sanitaires.html.


Voor mee informatie over verplaatsingen binnen de Europese Unie adviseren wij u de raadpleging van: 

Verplaatsingen buiten de Schengenruimte worden nog altijd sterk afgeraden.