Terug naar Info Corona pagina

 

FAQ - Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning

 

Brussel (update 16/11/2020)

Zal de sluiting van de administratieve diensten voor stedenbouwkundige vergunning/milieuvergunningen/gelijktijdige aanvraag van beide vergunningen die momenteel in behandeling zijn, gevolgen hebben voor de afgifte van deze vergunningen? Indien ik een aanvraag voor een stedenbouwkundige- /milieuvergunning/ gelijktijdige aanvraag van beide vergunningen indien, zal zij dan op tijd worden behandeld? 

De brusselse regering heeft besloten de termijnen voor de aflevering van milieu-en stedenbouwkundige vergunningen die aan een openbaar onderzoek zijn, met 6 maanden te verlengen. Deze verlenging treedt in werking op 16 juni 2020.

Om welke dossiers gaat het?

De verlenging geldt voor:

 • milieuvergunningen en goedkeuringen die vervallen tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020;
 • milieuvergunningen en erkenningen waarvoor u tussen 16 december 2019 en 15 december 2020 een verlenging moet aanvragen.

Waarom worden de strikte termijnen met 6 maanden verlengd?

De gezondheidscrisis Covid-19 heeft niet toegelaten de procedures voor de aflevering van stedenbouwkundige en milieuvergunningen normaal voor te zetten.

Het principe van de door de federale overheid opgelegde "sociale afstand" heeft directe gevolgen voor de behandelingsfases van de aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. 

Door sommige termijnen met nog eens 6 maanden te verlengen, 

 • stelt de Brusselse regering u als aanvrager in staat om: 
  • bepaalde procedures uit te voeren die tijdelijk waren uitgesteld, zoals een energieaudit of een verkennend bodemonderzoek;
  • niet geconfronteerd te worden met een stilzwijgende weigering van de beslissing indien de termijn voor de aflevering van uw vergunning wordt overschreden.
 • De gemeentebesturen en het Gewest - Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed worden in staat gesteld om:
  • de hangende bijzondere publiciteitsmaatregelen te organiseren: overlegcommissies en openbare onderzoeken;
  • de aanvragen te behandelen voor de verlenging van vergunningen die geen bijzondere bekendmakingsmaatregelen vereisen, teneinde de gelijke behandeling van alle aanvragers te waarborgen;
  • Leefmilieu Brussel wordt in staat gesteld om zijn bedrijfsbezoeken te hervatten, wat inhoudt dat de belanghebbenden – de vergunningsaanvrager, de omwonenden of andere instanties – elkaar ontmoeten, met inachtneming van de regels inzake sociale afstand.

Wat zijn concreet de nieuwe termijnen die van toepassing zijn op uw dossier?

Loopt uw aanvraag voor een milieu- of stedenbouwkundige vergunning al?

De beslissingstermijn wordt verlengd met 6 maanden.

Zult u uw aanvraag indienen tussen 16 juni en 31 december 2020?

De beslissingstermijn wordt verlengd met 6 maanden.

Wat met de verlengingen van milieuvergunningen?

U moet uw verlengingsaanvraag indienen tussen 16/06/2020 en 31/12/2020?

Uw basismilieuvergunning blijft nog 6 maanden geldig zodat u uw aanvraagdossier beter kunt voorbereiden en de bevoegde overheid meer tijd krijgt om de beslissing over de verlenging van de vergunning te nemen.

Normaliter moet u immers ten minste één jaar voor het verstrijken van de looptijd van uw milieuvergunning een verlenging van 15 jaar aanvragen. Deze periode van een jaar werd echter beïnvloed door de Covid-19-crisis. 

Stel dat uw milieuvergunning vervalt op 20 september 2021. De aanvraag voor een verlenging van deze vergunning moet normaliter tegen uiterlijk 20 september 2020 worden ingediend. 

Door de verlenging van de termijnen kunt u dus de verlenging van uw vergunning aanvragen tot 20 maart 2021. 

Hebt u tussen 16 december 2019 en 16 december 2020 een verlenging van uw milieuvergunning aangevraagd of gaat u dat doen?

Uw aanvraag voor de verlenging van uw milieuvergunning wordt dus onderzocht in de periode van de gezondheidscrisis. Uw vergunning blijft nog 6 bijkomende maanden geldig.

Opgelet: Als u vóór 16 maart 2020 een verlenging van uw milieuvergunning moest aanvragen en dit niet hebt gedaan, kunt u geen aanspraak maken op de extra termijn van 6 maanden.

Overlegcommissies en sociale afstand

Om de regels van sociale afstand te respecteren, hebben de gemeenten het verloop van de overlegcommissies aangepast, zonder echter afbreuk te doen aan het openbare karakter ervan. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 december 2020.

 • Alleen personen die hebben verzocht om te worden gehoord bij het openbaar onderzoek kunnen deelnemen aan de overlegcommissie.
 • Maximaal twee personen kunnen een petitie, wijkcomité of vereniging vertegenwoordigen.
 • Het overlegcomité kan met instemming van alle partijen per videoconferentie bijeenkomen.

Uw dossier voor de aanvraag van een milieuvergunning is geldig, maar moet in regel worden gesteld?

Als u door de gezondheidscrisis de in uw milieuvergunning bepaalde termijn niet kunt naleven, dan moet u het volgende doen:

 • vraag een wijziging van uw milieuvergunning aan en
 • motiveer de reden waarom u dit vraagt.

Meer informatie?

Hebt u een aanvraag lopend? Neem contact op met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor uw dossier per e-mail. U vindt zijn gegevens in alle brieven over uw dossier.

Hebt u vragen? Richt u tot permit@leefmilieu.brussels 


 

Vlaanderen

Welke invloed heeft de coronacrisis op de behandeling van mijn omgevingsvergunning? 


Voor vergunningsaanvragen die in behandeling waren of ingediend zijn tussen 24 maart en 24 april 2020 heeft de Vlaamse Regering een aantal maateregelen getroffen om de vergunningsprocedures in het begin van het coronatijdperk zo vlot mogelijk te laten verlopen gezien de omstandigheden. Lopende openbare onderzoeken werden opgeschort op 24 maart en voortgezet op 24 april. Nog niet gestarte openbare onderzoeken in deze periode werden pas opgestart na 24 april. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure voor de omgevingsvergunning werd verlengd met 30 dagen, de beslissingstermijn in de gewone procedure met 60 dagen en de beslissingstermijn in beroep eveneens met 60 dagen. De periode waarbinnen beroep kon worden ingesteld, werd met 30 dagen verlengd. Dit betekende ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen.


Vergunningsaanvragen die ingediend zijn na 24 april 2020 worden opnieuw behandeld volgens de reguliere procedures en termijnen.


Door de coronacrisis kan ik de werken opgenomen in de omgevingsvergunning niet uitvoeren binnen de voorziene vervaltermijnen. Zijn hiervoor maatregelen getroffen?


Omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur, zijn met een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2020, van rechtswege verlengd met zes maanden wanneer de vergunning of melding vervalt tussen 20 maart 2020 t.e.m. 31 december 2020. Dit geldt voor bouwwerkzaamheden waarbij binnen de 2 jaar niet gestart is met de verwezenlijking, voor werken die gedurende meer dan drie jaar onderbroken zijn en voor gebouwen die niet winddicht zijn binnen de vijf jaar.


Omgevingsvergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden met hetzelfde besluit van rechtswege verlengd met drie maanden wanneer de vergunning vervalt tussen 20 maart 2020 t.e.m. 31 augustus 2020.


Door de coronacrisis heb ik vertraging opgelopen en moet ik langer en meer grondwater oppompen dan voorzien. Zijn hiervoor maatregelen getroffen?


Op 21 april 2020 heeft departement Omgeving de “Richtlijnen voor exploitanten van tijdelijke bemalingen die ten gevolge van de coronacrisis (COVID-19) langer moeten exploiteren” gepubliceerd. Deze richtlijnen gaan er in het algemeen van uit dat de bemaling enkel nog actief mag zijn wanneer dit vereist is in de bereikte fase van de werken. De exploitanten van de getroffen bemalingen moeten de al dan niet genomen maatregelen kunnen verantwoorden. Zij houden hiertoe gegevens bij in de vorm van een werfgebonden coronalogboek dat moet voorgelegd worden aan lokale en gewestelijke toezichthouders bij inspectie op de werf. 


Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in deze presentatie of op de site van departement Omgeving.


Wallonië (update 16/11/2020)

Zullen de nieuwe overheidsmaatregelen voor bouwvergunning/eenmalige vergunningen/milieuvergunningen die momenteel in behandeling zijn, van invloed zijn op de tijd die nodig is om de vergunningen te verwerken? Als ik een aanvraag voor een stedenbouwkundige/milieuvergunning bij de administratie indiende, wordt deze dan op tijd behandeld?

De opschorting van de bezuinigingsdeadlines, die de Waalse regering besloot te voorkomen door de sluiting van de administratieve diensten tijdens de eerste golf, is op 30 april 2020 geëindigd. Sinds 1 mei 2020 zijn de gemeenten weer begonnen met de behandeling van de dossiers binnen de gestelde termijnen, waarbij wordt getracht de achterstand die tijdens de inperking is ontstaan, te verkleinen om bij te dragen aan het economisch herstel. Het WCB moedigt de gemeenten aan om zaken sneller te behandelen en heeft de Waalse regering aangemoedigd om meer gebruik te maken van geautomatiseerde middelen in de inspraak- en overlegprocedures van de burgers om verdere opschorting te voorkomen.