Terug naar Info Corona pagina

 

FAQ - Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning

 

Brussel (update 17/02/2021)

Zal de sluiting van de administratieve diensten voor stedenbouwkundige vergunning/milieuvergunningen/gelijktijdige aanvraag van beide vergunningen die momenteel in behandeling zijn, gevolgen hebben voor de afgifte van deze vergunningen? Indien ik een aanvraag voor een stedenbouwkundige- /milieuvergunning/ gelijktijdige aanvraag van beide vergunningen indien, zal zij dan op tijd worden behandeld? 

Milieuvergunning

Maatregelen van toepassing van 1/01/2021 tot en met 31/03/2021 : De Brusselse regering heeft beslist de afleveringstermijnen van de milieuvergunningen die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek met 3 maanden te verlengen. Deze verlenging is van toepassing sinds 1 januari 2021.

Om welke dossiers gaat het?

De verlenging van de afleveringstermijn geldt voor:

 • De aanvragen van milieuvergunningen van klasse 1A, 1B en 2 ingediend tussen 1 januari en 31 maart 2021.

Waarom de vervaltermijnen met 3 maanden verlengen? 

De covid-19-gezondheidscrisis laat niet toe de procedures voor de aflevering van stedenbouwkundige en milieuvergunningen op normale wijze voort te zetten.  

Het principe van de ‘social distancing’ dat door de federale regering wordt opgelegd, heeft rechtstreekse gevolgen op de onderzoeksfases van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.  

Door bepaalde termijnen met 3 maanden te verlengen, zorgt de Brusselse regering ervoor dat: 

 • u als aanvrager niet wordt geconfronteerd met een stilzwijgende weigering indien de afleveringstermijn van uw vergunning is overschreden;
 • de gemeentebesturen en het Gewest - Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed - bijzondere bekendmakingsmaatregelen kunnen organiseren: overlegcommissies en openbare onderzoeken.

Welke nieuwe termijnen zijn concreet van toepassing op uw dossier?

U zal uw aanvraag indienen tussen 1 januari en 31 maart 2021?

De termijn om uw beslissing te ontvangen, wordt met 3 maanden verlengd.

Overlegcommissies en social distancing

Om de ‘social distancing’-regels na te leven, heeft de regering het verloop van de overlegcommissies aangepast zonder de rechten van de bevolking te wijzigen. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 31 december 2021.

 • Enkel personen die gevraagd hebben om tijdens het openbaar onderzoek gehoord te worden, zullen kunnen deelnemen aan de overlegcommissie.
 • Maximaal 2 personen kunnen een petitie, wijkcomité of vereniging vertegenwoordigen.
 • Maximaal 2 personen kunnen de aanvrager begeleiden en vertegenwoordigen.
 • De overlegcommissie kan via videoconferentie plaatsvinden.

Meer info?

 • Hebt u een aanvraag lopen? Neem dan via e-mail contact op met de medewerker die verantwoordelijk is voor uw dossier. Zijn of haar gegevens staan vermeld in alle brieven over uw dossier.
 • Hebt u vragen? Richt u tot permit@leefmilieu.brussels. 

Stedenbouwkundige vergunning

15-01-2021 - Wegens de nieuwe maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de tweede golf van het coronavirus COVID-19 in te dijken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 23 december 2020 ingestemd met het volmachtbesluit nr. 2020/052 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit besluit is op 31 december 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Concreet voorziet dit besluit de volgende vier maatregelen:

Ten eerste de vervaltermijn binnen dewelke het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar zijn beslissing dienen te betekenen, wordt verlengd met een termijn van maximaal 3 maanden.
Deze verlenging is van toepassing op de aanvragen ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021.

Ten tweede de termijn waarbinnen de overlegcommissie haar advies dient uit te brengen wordt met 45 dagen verlengd.

Ten derde, om te garanderen dat bij de reorganisatie van de openbare onderzoeken en van de overlegcommissies de door de federale overheid opgelegde maatregelen van social distancing nageleefd worden, wordt hun werking aangepast.
 
De aanpassingen gebeuren als volgt:

Tijdens de openbare onderzoeken dienen volgende handelingen op afspraak te gebeuren:

 1. de raadpleging van het administratieve dossier;
 2. de mededeling van technische toelichtingen;
 3. de indiening van een mondelinge opmerking of bezwaar.

De overlegcommissies dienen in de eerste plaats virtueel te worden georganiseerd en:

 1. enkel de personen die uitdrukkelijk hebben verzocht om tijdens het openbaar onderzoek gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie;
 2. het aantal personen dat de aanvrager begeleid of vertegenwoordigt, wordt beperkt tot twee;
 3. in de veronderstelling van een petitie, een wijkcomité of een ander type vereniging wordt het aantal personen dat tot een overlegcommissie toegelaten wordt, beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging;
 4. de zitting van de overlegcommissie mag via videoconferentie worden georganiseerd, of met fysieke aanwezigheid, op voorwaarde dat de maatregelen die worden voorzien door het protocol voor de organisatie van de overlegcommissies strikt worden nageleefd Beide regelingen kunnen ook in combinatie worden georganiseerd;
 5. de keuze over de wijze waarop de overlegcommissie wordt georganiseerd, wordt genomen door het secretariaat van de overlegcommissie;
 6. als de overlegcommissie via videoconferentie doorgaat, is de voorafgaande goedkeuring van alle bezwaarindieners die door de overlegcommissie willen worden gehoord, niet vereist. Als een bezwaarindiener de gemeente er evenwel over inlicht dat hij/zij niet via videoconferentie aan een overlegcommissie kan deelnemen, zorgt de gemeente ervoor dat er een lokaal ter beschikking staat, met inachtneming van de gezondheids- en beschermingsmaatregelen, waardoor de bezwaarindieners in kwestie de overlegcommissie via videoconferentie kan volgen en er op die manier aan kan deelnemen;
 7. als geen enkele bezwaarindiener heeft verzocht om door de overlegcommissie gehoord te worden en als de aanvrager het ermee eens is, wordt de zitting van de overlegcommissie enkel in aanwezigheid van de leden van de overlegcommissie gehouden, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

Deze modaliteiten zijn van toepassing tot 31 december 2021.

Ten vierde, de termijn waarbinnen het Stedenbouwkundig College zijn advies over het beroep dient te betekenen, wordt verlengd met maximaal 2 maanden.

Deze verlenging is van toepassing op beroepen ingediend tussen 1 januari en 31 maart 2021, ongeacht of de verzoeker al dan niet heeft gevraagd om door het Stedenbouwkundig College te worden gehoord.
 


 

Vlaanderen

Welke invloed heeft de coronacrisis op de behandeling van mijn omgevingsvergunning? 


Voor vergunningsaanvragen die in behandeling waren of ingediend zijn tussen 24 maart en 24 april 2020 heeft de Vlaamse Regering een aantal maateregelen getroffen om de vergunningsprocedures in het begin van het coronatijdperk zo vlot mogelijk te laten verlopen gezien de omstandigheden. Lopende openbare onderzoeken werden opgeschort op 24 maart en voortgezet op 24 april. Nog niet gestarte openbare onderzoeken in deze periode werden pas opgestart na 24 april. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure voor de omgevingsvergunning werd verlengd met 30 dagen, de beslissingstermijn in de gewone procedure met 60 dagen en de beslissingstermijn in beroep eveneens met 60 dagen. De periode waarbinnen beroep kon worden ingesteld, werd met 30 dagen verlengd. Dit betekende ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen.


Vergunningsaanvragen die ingediend zijn na 24 april 2020 worden opnieuw behandeld volgens de reguliere procedures en termijnen.


Door de coronacrisis kan ik de werken opgenomen in de omgevingsvergunning niet uitvoeren binnen de voorziene vervaltermijnen. Zijn hiervoor maatregelen getroffen?


Omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur, zijn met een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2020, van rechtswege verlengd met zes maanden wanneer de vergunning of melding vervalt tussen 20 maart 2020 t.e.m. 31 december 2020. Dit geldt voor bouwwerkzaamheden waarbij binnen de 2 jaar niet gestart is met de verwezenlijking, voor werken die gedurende meer dan drie jaar onderbroken zijn en voor gebouwen die niet winddicht zijn binnen de vijf jaar.


Omgevingsvergunningen en meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef worden met hetzelfde besluit van rechtswege verlengd met drie maanden wanneer de vergunning vervalt tussen 20 maart 2020 t.e.m. 31 augustus 2020.


Door de coronacrisis heb ik vertraging opgelopen en moet ik langer en meer grondwater oppompen dan voorzien. Zijn hiervoor maatregelen getroffen?


Op 21 april 2020 heeft departement Omgeving de “Richtlijnen voor exploitanten van tijdelijke bemalingen die ten gevolge van de coronacrisis (COVID-19) langer moeten exploiteren” gepubliceerd. Deze richtlijnen gaan er in het algemeen van uit dat de bemaling enkel nog actief mag zijn wanneer dit vereist is in de bereikte fase van de werken. De exploitanten van de getroffen bemalingen moeten de al dan niet genomen maatregelen kunnen verantwoorden. Zij houden hiertoe gegevens bij in de vorm van een werfgebonden coronalogboek dat moet voorgelegd worden aan lokale en gewestelijke toezichthouders bij inspectie op de werf. 


Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in deze presentatie of op de site van departement Omgeving.


Wallonië (update 16/11/2020)

Zullen de nieuwe overheidsmaatregelen voor bouwvergunning/eenmalige vergunningen/milieuvergunningen die momenteel in behandeling zijn, van invloed zijn op de tijd die nodig is om de vergunningen te verwerken? Als ik een aanvraag voor een stedenbouwkundige/milieuvergunning bij de administratie indiende, wordt deze dan op tijd behandeld?

De opschorting van de bezuinigingsdeadlines, die de Waalse regering besloot te voorkomen door de sluiting van de administratieve diensten tijdens de eerste golf, is op 30 april 2020 geëindigd. Sinds 1 mei 2020 zijn de gemeenten weer begonnen met de behandeling van de dossiers binnen de gestelde termijnen, waarbij wordt getracht de achterstand die tijdens de inperking is ontstaan, te verkleinen om bij te dragen aan het economisch herstel. Het WCB moedigt de gemeenten aan om zaken sneller te behandelen en heeft de Waalse regering aangemoedigd om meer gebruik te maken van geautomatiseerde middelen in de inspraak- en overlegprocedures van de burgers om verdere opschorting te voorkomen.