Terug naar Info Corona pagina

Federaal

Kunnen de betalingen aan de PDOK uitgesteld worden?

De PDOK zal de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1e en 2e kwartaal van 2020. Conform de cao worden de getrouwheidszegels en weerverletzegels door PDOK enkel uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe kan niet afgeweken worden.

In deze optiek kan PDOK de volgende betalingsmodaliteiten toestaan:

 • De bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maand)
 • De bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan)

Deze modaliteiten zijn algemeen van toepassing op de werkgevers PC 124. Zij hoeven geen individueel uitstel aan te vragen.


Kan de betaling van RSZ-bijdragen uitgesteld worden? 

Werkgevers kunnen omwille van de coronacrisis hun RSZ-betalingen m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 laten uitstellen tot 15 december 2020. 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 3 situaties. 

1. Automatische uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Het betreft de ondernemingen uit de horeca, de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector en alle handelszaken en winkels die getroffen worden door een verplichte sluiting. De bouwbedrijven komen in de regel niet in aanmerking voor een automatisch uitstel.

2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten

Het betreft de ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die toch beslist hebben om volledig te sluiten hetzij omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen te nemen, hetzij om andere redenen (bijv. sluiting van toeleveranciers, het feit dat klanten gesloten zijn, …).

Volledige sluiting houdt in dat de productie en verkoop is stopgezet, maar het verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.

Om van dit uitstel te genieten moet de onderneming een verklaring op eer indienen via de beveiligde toegang tot de portaalsite sociale zekerheid.

3. Uitstel na verklaring op eer voor de ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Het betreft de ondernemingen die niet volledig gesloten zijn, maar die niettemin hun economische activiteiten sterk verminderd zien voor het 2e kwartaal 2020.

Zij kunnen genieten van uitstel door een verklaring op eer indienen via de beveiligde toegang tot de portaalsite sociale zekerheid. Ze moeten daarin verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • een sterke daling van de omzet in het 2e kwartaal 2020, hetgeen zich voor dit kwartaal zal vertalen in een vermindering van het bedrag van aangegeven BTW met minstens 65 % ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020;
 • een vermindering van de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het 2e kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020

Onderneming die zich niet in één van de 3 bovenvermelde situaties bevinden, kunnen, in geval van betalingsmoeilijkheden, een minnelijk afbetalingsplan vragen bij de RSZ. 

Meer info


Wat zijn de engagementen van de financiële sector?

Uitstel van betaling

De financiële sector verbindt zich ertoe aan niet-financiële bedrijven en aan zelfstandigen met een levensvatbare activiteit en aan kredietnemers met een hypothecaire lening die betaalmoeilijkheden dreigen te ondervinden wegens de coronacrisis een uitstel van betaling te verstrekken tot 30 september 2020 zonder kosten aan te rekenen. 

A priori kunnen we daaruit afleiden dat de niet-financiële bedrijven en de zelfstandigen die, wegens het COVID-19-virus, moeilijkheden ondervinden om hun leninglasten te dragen een aanvraag tot uitstel van die lasten zullen kunnen indienen bij hun financiële instelling, althans als ze op alle andere vlakken levensvatbaar zijn. Kredietnemers met een hypothecaire lening kunnen hetzelfde doen en het uitstel kan gaan tot 30 september 2020.

Waarborgregeling

De federale overheid zal een waarborgregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die de banken zullen toekennen aan niet-financiële bedrijven en zelfstandigen met een levensvatbare activiteit. Dit zal ervoor zorgen dat de financiering van de economie op peil blijft.

A priori moet er rekening mee worden gehouden dat het niet daadwerkelijk gaat om een waarborg voor de schuldvordering van het bedrijf. Het gaat eerder om een waarborg voor alle kredieten toegekend door de financiële instellingen. Deze waarborg moet het hen gemakkelijker maken om nieuwe kredieten (met een maximale looptijd van 12 maanden) aan niet-financiële bedrijven en zelfstandigen toe te kennen, echter ook op voorwaarde dat ze op alle andere vlakken levensvatbaar zijn.

A priori moet onder niet-financiële bedrijven en zelfstandigen met een levensvatbare activiteit het volgende worden verstaan: alle niet-financiële bedrijven, KMO’s en zelfstandigen (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap) die op 1/2/2020 geen betalingsachterstallen hadden of die op 29/2/2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstallen hadden en niet onder actieve kredietherstructurering vallen.

De precieze modaliteiten van dit akkoord zijn nog niet bekend en zijn gebaseerd op een persbericht van de Minister van Financiën.

Kan ik mijn btw-aangiften later indienen?

Periodieke aangiften

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over april 2020, termijn verlengd tot 5 juni 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over april 2020, termijn verlengd tot 5 juni 2020

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Kan de betaling van btw uitgesteld worden?

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden wordt toegekend voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor:

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - april 2020, termijn verlengd tot 20 juli 2020

Zal de btw sneller terugbetaald worden?

Ja, de btw is sneller terugbetaald worden voor alle maandaangiften van februari 2020 wanneer de aanvraag ingediend werd uiterlijk op 3 april 2020. Alle indieners van btw-maandaangiften genoten een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen op hun rekening-courant. Dit geldt ook voor btw-plichtigen die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden. 

De aangifte moest via Intervat worden ingediend en de teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is. Tot en met 3 april 2020 kon via Intervat een verbeterende aangifte ingediend om deze optie te wijzigen. De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere: het minimumbedrag voor teruggave bedraagt 245 euro, alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn, de administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven en er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, kon de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren. Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Voor het indienen van de btw-aangiften van de maand maart 2020 werd uitstel verleend tot 7 mei 2020. Als u recht heeft op een teruggave voor een tegoed uit de aangifte van de maand maart 2020, moet u uw aangifte echter uiterlijk op 3 mei 2020 indienen. Deze teruggave kan dan binnen de normale termijn worden uitgevoerd.

Voor de kwartaalindieners wijzigt er niets: bij indiening op uiterlijk 7 mei 2020 blijft de teruggaaf van het btw-tegoed binnen de normale termijn gegarandeerd.

Voor de maandaangifte van april 2020 kunnen starters en de indieners met een vergunning maandelijkse teruggave hun btw versneld terugkrijgen, op voorwaarde dat ze deze aangifte tijdig indienen. Uitzonderlijk is dat uiterlijk op 24 mei in plaats van op 20 mei 2020.

Er is geen veralgemeende versnelde btw-teruggave meer voor de gewone maandaangevers voor hun btw-aangiften voor april 2020.


Kan de betaling van bedrijfsvoorheffing uitgesteld worden?

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden wordt toegekend voor de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - april 2020, termijn verlengd tot 15 juli 2020

Kan de betaling van personenbelasting en vennootschapsbelasting uitgeteld worden?

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.


Kan de betaling van voorafbetalingen uitgesteld worden?

Neen, maar de percentages van de voordelen van voorafbetalingen werden wel gewijzigd. Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

 

Personenbelasting

VenB (geen dividenduitkering)

VenB (wel dividenduitkering)

VA1

3 %

9 %

9 %

VA2

2,5 %

7,5 %

7,5 %

VA3

2,25 %

6,75 %

6 %

VA4

1,75 %

5,25 %

4,5 %


De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt niet voor vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen. De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

Andere fiscale steunmaatregelen

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u ook andere steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Welke ondernemingen?

Bouwondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen, …).
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?
 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting
Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Welke maatregelen?
 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
Welke voorwaarden?
 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften 
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:
 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …) 
Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).Hoe zoek je dit op:
U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag. 

Wat met mijn sociale bijdragen als zelfstandige?

Kan ik uitstel bekomen voor de betaling van mijn sociale bijdragen als zelfstandige?

Ja. Elke zelfstandige die daarom vraagt en die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus (vertraagde activiteit als gevolg van de epidemie, ziekte, quarantaine, etc.). De betaling van de voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 (indien deze nog niet zijn betaald), en ook de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn, zullen één jaar opgeschoven worden.

Concreet betekent dit dat de bijdrage voor het 1ste kwartaal betaald zal moeten worden vóór 31 maart 2021, voor de bijdrage voor het 2de kwartaal zal dit vóór 30 juni 2021 zijn en de regularisatiebijdragen (die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn) zullen moeten betaald worden  vóór 31 maart 2021. 

De zelfstandige heeft de tijd tot 15 juni 2020 om zijn aanvraag schriftelijk in te dienen (e-mail, brief, fax) bij uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag zal tenminste volgende identificatiegegevens bevatten (rijksregisternummer , naam, voornaam en woonadres, naam en adres van de bedrijfszetel, ondernemingsnummer) en de elementen die aantonen dat de moeilijkheden in verband met staan met COVID-19.

Worden verhogingen toegepast?

Neen. Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 niet tijdig betalen, nl. voor 31 maart 2020, zullen geen verhogingen voor laattijdige betaling verschuldigd zijn. Dit is eveneens het geval voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die voor 31 maart 2020 moeten betaald worden. De zelfstandige moet hiervoor dus geen aanvraag indienen.

Heeft dit uitstel gevolgen voor mijn rechten? 

Neen. Het uitstellen van de betaling van de sociale bijdragen heeft geen gevolgen voor de rechten (pensioen, gezondheidszorg, enz.), op voorwaarde dat de betaling binnen de toegestane termijn plaatsvindt. Bovendien is de terugbetaling van gezondheidszorg gewaarborgd zolang de zelfstandige in orde is met de sociale bijdragen voor het tweede jaar voorafgaand aan het vergoedingsjaar (bijdragejaar 2018 voor de vergoedingen in 2020). 

Welke gevolgen zijn er bij niet-betaling binnen de verlengde termijn? 

Indien de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 niet volledig worden betaald binnen de verlengde periode, dan zullen verhogingen worden berekend alsof de maatregel nooit is toegepast. Alle betaalde uitkeringen worden geacht onterecht te zijn uitbetaald en zullen door het sociaal verzekeringsfonds moeten worden teruggevorderd. 

Kan ik een vermindering aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020?

Ja. Elke zelfstandige die daarom vraagt en die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus (vertraagde activiteit als gevolg van de epidemie, ziekte, quarantaine, etc.) kan genieten van een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen

De sociale bijdragen worden berekend op de beroepsinkomsten van het jaar zelf (jaar N). Gezien de sociale bijdragen eerst voorlopig worden berekend op basis van N-3, kan een verzoek tot vermindering worden overwogen op basis van boekhoudkundige bewijzen die deze inkomstendaling staven. 

De zelfstandige dient zijn aanvraag tot vermindering schriftelijk in (e-mail, brief, fax) bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag zal tenminste volgende identificatiegegevens bevatten (rijksregisternummer , naam, voornaam en woonadres, naam en adres van de bedrijfszetel, ondernemingsnummer) en de elementen die aantonen dat de moeilijkheden in verband staan met COVID-19 (boekhoudkundige bewijzen die aantonen dat de inkomsten voor het hele jaar 2020 een neerwaartse trend vertonen). 

Kan ik een vrijstelling van sociale bijdragen vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 ?

Ja. De zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten kunnen bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen. De procedure en het formulier voor aanvragen die verband houden met het coronavirus werden vereenvoudigd. De vrijstelling kan volledig of gedeeltelijk zijn. Ze kan aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na regularisatie van het beroepsinkomen. Er moet aangetoond worden dat men zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt, waardoor de bijdragen niet kunnen betaald worden.

De aanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van 12 maanden door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de site van uw sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ. 

Als ik een vrijstelling ontvang, heeft dat gevolgen voor mijn rechten? 

Ja. Vrijgestelde bijdragen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de loopbaan bij het aanvragen van een pensioen. 

Als u betalingsmoeilijkheden heeft, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds om uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan te vragen. Indien de situatie verslechtert of blijft duren, neemt u opnieuw contact op met uw sociaal verzekeringsfonds voor de indiening van een aanvraag voor een vermindering voor de bijdragen van 2020 en, in laatste instantie, voor een vrijstelling van sociale bijdragen.


Kan ik als zelfstandige beroep doen op het overbruggingskrediet? (laatste update op 07/05/2020)

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten/echtgenotes die gedwongen zijn om hun werkzaamheden te onderbreken door de sluitingsmaatregelen getroffen door de regering wegens het coronavirus hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020. 

Moet in de bouwsector voldaan worden aan de voorwaarde om 7 opeenvolgende dagen te sluiten om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht? 

NEE, in de bouwsector (inclusief bij de elektrotechnische ondernemers) hoeft men zijn activiteit niet gedurende 7 dagen te onderbreken om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht, aangezien deze sector wordt beschouwd als zwaar getroffen door de socialdistancingverplichtingen opgelegd door de regering. 

Kunnen de elektrotechnische ondernemers het overbruggingsrecht genieten tegen dezelfde voorwaarden als de rest van de bouwsector? 

JA, de elektrotechnische ondernemers genieten dezelfde voorwaarden en hoeven de voorwaarde van 7 dagen inactiviteit niet te vervullen om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht. 

Ik heb mijn aanvraag voor het overbruggingsrecht voor maart en/of april nog niet ingediend, kan ik dat nog doen? 

JA, de aanvragen voor overbruggingsrecht voor de maanden maart en april kunnen nog worden ingediend, er werd nog geen deadline meegedeeld. Maar wacht niet tot op het laatste nippertje, doe zo snel mogelijk het nodige en neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep, kan ik het overbruggingsrecht aanvragen? 

Ja, er is geen sluitingsverplichting voor de bouwsector. De bouwsector wordt echter geacht sterk beïnvloed te worden door de sociale afstandsverplichtingen die de overheid oplegt (zo zijn werken binnenshuis bij particulieren verboden). Daarom kunnen zelfstandigen die actief zijn in de bouw in aanmerking komen voor de tijdelijke maatregel van het overbruggingsrecht zonder verplicht te zijn de werkzaamheden volledig te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. In dit geval hebben deze zelfstandigen recht op de volledige financiële uitkering voor de maanden maart, april en mei 2020. 

In de praktijk betekent dit dat de maatregel slaat op alle zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken door het gebrek aan werknemers die in quarantaine geplaatst zijn, door onderbroken leveringen of door een sterke daling van de activiteit die de voortzetting van de activiteit verlieslatend maakt. Deze steun is beschikbaar voor zelfstandigen in hoofdberoep, inclusief de starters en de meewerkende echtgenoten/meewerkende echtgenotes.

Hoeveel ga ik krijgen?

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinstoestand te bepalen, is geen attest van het ziekenfonds vereist en een verklaring op naam van de zelfstandige waarin hij of zij aangeeft dat hij of zij minstens één persoon ten laste heeft bij zijn of haar ziekenfonds volstaat.

Hoe?

De uitkeringsaanvraag voor het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis moet schriftelijk worden ingediend via het aanvraagformulier dat kan gedownload worden op de website van het RSVZ.

Dit behoorlijk ingevulde formulier moet per post of per mail worden verzonden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVZ). Kies bij voorkeur voor een verzending per mail aangezien u het document niet elektronisch hoeft te ondertekenen.

De eerste uitbetalingen (voor de aanvragen over de maand maart) zullen uiterlijk begin april plaatsvinden.

Ik ben zelfstandige in bijberoep, kan ik het overbruggingsrecht aanvragen? 

Ja, op voorwaarde dat u bijdragen betaalt alsof u een zelfstandige in hoofdberoep zou zijn. Dit betekent dat uw verplichte bijdragen gebaseerd zijn op een jaarinkomen dat minstens € 13.993,78 bedraagt (bedrag voor belastingen), dus dat uw verplichte kwartaalbijdragen € 717,38 bedragen (exclusief kosten).

Pas op, ik moet uiteraard voldoen aan dezelfde voorwaarden als een zelfstandige in hoofdberoep, dat wil zeggen het coronavirus heeft een impact op mijn activiteit.

Hoeveel ga ik krijgen?

Als u voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u als zelfstandige in bijberoep ook het overbruggingsrecht genieten volgens dezelfde voorwaarden als de zelfstandige in hoofdberoep. 

Hoe?

De uitkeringsaanvraag voor het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis moet schriftelijk worden ingediend via het aanvraagformulier dat kan gedownload worden op de website van het RSVZ.

Dit behoorlijk ingevulde formulier moet per post of per mail worden verzonden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVZ). Kies bij voorkeur voor een verzending per mail aangezien u het document niet elektronisch hoeft te ondertekenen.

Ik ben zelfstandige in bijberoep, mijn bijdragen liggen lager dan die van een zelfstandige in hoofdberoep, kan ik het overbruggingsrecht aanvragen? 

Ja, als ik in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaal op basis van een jaarinkomen dat ligt tussen € 6.996,89 en € 13.993,78.
Ik moet uiteraard voldoen aan dezelfde voorwaarden als een zelfstandige in hoofdberoep, dit wil zeggen het coronavirus heeft een impact op mijn activiteit. 

Hoeveel ga ik krijgen?

Ik kan een gedeeltelijk overbruggingsrecht krijgen: de financiële uitkering bedraagt € 807,05 per maand met gezinslast, € 645,85 in de andere gevallen. 

Is het bedrag van het overbruggingsrecht bij een zelfstandige in bijberoep begrensd?

Ja, een begrenzing van € 1.614,10 wordt toegepast naargelang het geheel van de vervangingsinkomsten. (Voorbeeld: als er € 1.100 tijdelijke werkloosheidsvergoeding wordt uitbetaald per maand, wordt het overbruggingsrecht verminderd tot 514,10 euro.)

Hoe?

De uitkeringsaanvraag voor het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis moet schriftelijk worden ingediend via het aanvraagformulier dat kan gedownload worden op de website van het RSVZ

Dit behoorlijk ingevulde formulier moet per post of per mail worden verzonden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVZ). Kies bij voorkeur voor een verzending per mail aangezien u het document niet elektronisch hoeft te ondertekenen.

Ik ben actieve gepensioneerde zelfstandige, heb ik recht op het overbruggingsrecht? 

Ja, voor zover ik mijn activiteit heb onderbroken door Covid-19 en voor zover ik in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaal op basis van een jaarinkomen dat minstens gelijk is aan € 6.996,89.  

Hoeveel ga ik krijgen?

De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de volgende: ik kan in dit geval een gedeeltelijk overbruggingsrecht krijgen dat € 807,05 per maand bedraagt met gezinslast, € 645,85 in de andere gevallen. 

Is het bedrag van het overbruggingsrecht bij een actieve gepensioneerde zelfstandige begrensd?

Ja, een begrenzing van € 1.614,10 wordt toegepast naargelang het geheel van de vervangingsinkomsten. Voorbeeld: als een maandelijks pensioen van € 1.100 wordt uitbetaald, dan wordt het overbruggingsrecht verminderd tot € 514,10.

Hoe?

De uitkeringsaanvraag voor het overbruggingsrecht wegens de coronacrisis moet schriftelijk worden ingediend via het aanvraagformulier dat kan gedownload worden op de website van het RSVZ.

Dit behoorlijk ingevulde formulier moet per post of per mail worden verzonden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVZ). Kies bij voorkeur voor een verzending per mail aangezien u het document niet elektronisch hoeft te ondertekenen.

Als zelfstandige heb ik recht op de maatregel die voorziet in een vervangingsinkomen in het kader van het "overbruggingsrecht", na een inactiviteit van 7 opeenvolgende dagen. Mag ik af en toe mijn activiteit hervatten zonder mijn uitkering te verliezen?

Ja, u mag uw activiteit hervatten. De bouwsector wordt geacht sterk beïnvloed te worden door de crisis en kan daarom zijn activiteiten voortzetten en tegelijkertijd het vervangingsinkomen genieten. De voorwaarde van onderbreking van 7 opeenvolgende dagen geldt niet voor de bouw. Het overbruggingsrecht wordt wel degelijk toegekend en de uitkering zal volledig zijn voor de aangevraagde maand.

Ik heb een aanvraag ingediend voor de maand maart, moet ik opnieuw een aanvraag indienen voor de maand april? 

De regering wil alle extra administratieve rompslomp voor zelfstandigen voorkomen. De toekenning zal automatisch gebeuren voor alle zelfstandigen die een vervangingsinkomen in maart hebben getrokken en die niet hebben aangegeven dat ze hun werkzaamheden hebben hervat. Deze maatregel geldt ook voor de maand mei. 

Kan ik het overbruggingsrecht genieten als ik al een ander inkomen geniet?

Ja, de financiële uitkering van het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid). 

 • Het genot van uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid vormt geen obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht.
 • Zelfstandigen die werken in een vennootschap en die hun onderneming volledig moeten sluiten door de maatregelen genomen in het kader van het coronavirus zullen ook recht hebben op de financiële uitkering. Dat de bedrijfsleider of zelfstandige bestuurder nog een bezoldiging van de vennootschap ontvangt, verhindert niet dat hij het overbruggingsrecht geniet.
Is er een limiet aan het bedrag aan inkomsten dat kan worden gecumuleerd? 

In geval van cumulatie van inkomsten mag een totaal maandbedrag van € 1.614,10 niet worden overschreden. Als dit het geval is, moet de uitkering van het overbruggingsrecht worden verminderd met deze overschrijding.