Terug naar Info Corona pagina

 

Regionaal

 

Hulp aan ondernemingen

Brussel (update 17/02/2021)

Welke steun wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan ondernemingen in de bouwsector?


De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent tot op heden geen bijzondere steun aan niet-essentiële ondernemingen die op 2 november moesten sluiten. Wij zullen u niet nalaten u op de hoogte te houden als er tot nieuwe maatregelen wordt besloten.


Welke andere maatregelen bestaan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

 1. DE OXYGEN-LENING: DE BEDRIJFSACTIVITEIT HERSTELLEN : De Oxygen-lening biedt een antwoord op cashflow-problemen en heeft tot doel de bedrijfsactiviteiten die lijden onder de huidige Covid-crisis te herstellen en te ontwikkelen.

KENMERKEN VAN HET KREDIET

 • Een lening gaande van 10.000€ tot maximaal 100.000€
 • Maximale looptijd van 7 jaar inclusief een kapitaalfranchise van minimaal 12 maanden
 • Een rentevoet van 1,75%
 • Bestemming van de lening: aanvulling van het bedrijfskapitaal, aankoop van voorraden, Investeringen, achterstallige betalingen (leveranciers, ...)

BEGUNSTIGDEN

Elke handelsonderneming die vóór 15/03/20 werd ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met een maatschappelijke zetel/ bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die werd getroffen door de Coronacrisis en een financiering nodig heeft om haar activiteiten te hervatten.

Het betreft hier dus :

 • ondernemingen als natuurlijke persoon: zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.
 • ondernemingen van alle rechtsvormen van handelsvennootschappen.

NB : vzw's komen niet in aanmerking, met uitzondering van ondernemingen die als ‘ondernemingen van de sociale economie’ zijn erkend.

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN

 1. Als je onderneming minder dan 2 jaar oud is:  je komt per definitie in aanmerking
 2. Als je bedrijf al langer dan 2 jaar bestaat: 

2.1. Ben je een handelsmaatschappij, dan moet je minstens één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen : 

 • maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019;
 • omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019
 • Positief eigen vermogen per 31/12/2019
 • Geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0)

2.2 . Als zelfstandige natuurlijke persoon, moet je tenminste één bedrijfszetel in Brussel hebben en aan minstens twee van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • maximale omzetdaling van 10% tussen 2018 en 2019;
 • omzetdaling in 2020 beperkt tot maximaal 75% van de omzet in 2019;    
 • geen negatief nettoresultaat 2 jaar op rij in 2018 en 2019 (behalve indien EBITDA 2018 > 0).

UITSLUITINGSCRITERIA

Ondernemingen worden uitgesloten op basis van de volgende criteria:       

 • kredietopzegging door een financiële instelling;  
 • lopende gerechtelijke procedure (btw, RSZ, RSVZ, leveranciers ...);       
 • niet-gepubliceerde jaarrekening van 2019.          

AANVRAAGPROCEDURE

Stuur een e-mail naar oxygen.brusoc@hub.brussels. Je krijgt vervolgens een link naar een invulformulier. Hieronder vind je de lijst van documenten die aan het formulier moeten worden toegevoegd:

Voor zelfstandige natuurlijke personen:

 • je btw-aangiftes van 2020 en 2021;
 • het aanslagbiljet van de natuurlijke persoon van 2019 (inkomsten 2018) en van 2020 (inkomsten 2019);
 • een gedetailleerde boekhoudkundige situatie per 31/12/2020, ondertekend door je boekhouder;
 • een verklaring op eer over je fiscale, RSZ- en btw-schulden (met het eventuele afbetalingsplan);
 • een verklaring op eer dat er geen juridische geschillen zijn rond de RSZ, btw, INASTI of leveranciers;
 • een attest van de NBB;
 • een recto-versokopie van je identiteitskaart.

Voor handelsondernemingen:

 • je btw-aangiftes van 2020 en 2021;
 • de gedetailleerde balansen en resultatenrekeningen (interne rekeningen) voor 2018 en 2019; 
 • een boekhoudkundige situatie per 31/12/2020, ondertekend door je boekhouder;
 • een verklaring op eer over je fiscale, RSZ- en btw-schulden (met het eventuele voorgestelde afbetalingsplan);
 • een verklaring op eer over de afwezigheid van een kredietopzegging door een financiële instelling vóór 13/03/2020;
 • een verklaring op eer dat er geen juridische geschillen zijn rond de RSZ, btw, INASTI of leveranciers;
 • als je onderneming minder dan twee jaar oud is, het financieel plan dat bij de oprichting van de onderneming is opgesteld;
 • een recto-versokopie van je identiteitskaart;
 • een kopie van de volledige statuten van de onderneming.

Opgelet: enkel aanvragen met alle nodige bijgevoegde documenten worden geanalyseerd.

 1. LENINGEN VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN MET MEER DAN 10 VTE'S: Op vraag van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels, door middel van leningen, de Brusselse bedrijven met meer dan 10 VTE's die getroffen werden door de coronacrisis. In dit artikel worden de kenmerken van deze lening en de voorwaarden voor de toekenning ervan uitgelegd.

Laatste bijwerking pagina: 11 januari 2021

Deze maatregelen worden genomen om bedrijven te helpen die te kampen hebben met een tekort aan kapitaal als gevolg van de coronacrisis.

KENMERKEN VAN HET KREDIET VOOR BRUSSELSE BEDRIJVEN

 • Een lening zonder waarborg (quasi eigen vermogen) tegen een verlaagde intrestvoet
 • Een lening van 75.000 euro tot 600.000 euro
 • Duur van 5 tot 7 jaar
 • Een moratorium van maximum 24 maanden (geen terugbetaling tijdens deze periode, met uitzondering van rente)
 • Geen pari passu (delen van waarborgen met banken)
 • Geen negative pledge of persoonlijke waarborgen.
 • Een interestbepaling per schijf (zie voorbeelden tabel hieronder)

Schijf 1: 2%

€75.000 - €200.000

Schijf 2: 3% maximum

€200.000 - €400.000

Schijf 3: 4% maximum

€400.000 - €600.000

€100.000     €200.000 €300.000     €400.000 €500.000     €600.000
2,00%         2,00% 2,67%          3% 3,60%           4%

 

VOOR WIE?

De ondernemingen die wensen te genieten van deze lening, moeten ernstig beïnvloed zijn door de COVID-19 crisis.

 1. Brusselse bedrijven :
 • Tenminste 10 VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • In aanmerking komen voor de minimis-steun
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen
 • Voor hotels, op 16 maart 2020 een registratienummer als toeristische accommodatie, een stedenbouwkundig attest en een brandveiligheid attest hebben.
 1. Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:
 • Onderneming die erkend is als een strategische leverancier voor de Brusselse horecasector (leverancier van minstens 30 Brusselse horecabedrijven) en zich ertoe verbonden heeft om kredietfaciliteiten te verlenen aan Brusselse horecabedrijven.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.
 • Voor horecaleveranciers moet het bedrijf het bewijs leveren van de betalingsfaciliteiten die aan de horecabedrijven worden verleend.

HOE KAN IK VAN DEZE LENING GENIETEN? 

Indien u voldoet aan bovenstaande criteria, kan u gebruik maken van deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels. Informatie en documenten die bij uw aanvraag moeten toegevoegd worden : 

 • Naam van het bedrijf
 • Handelsnaam van het bedrijf
 • Btw-nummer
 • Sector activiteit
 • Telefoonnummer
 • Interne jaarrekening op 31/12/2019
 • Meest recent interne jaarrekening beschikbaar of minimum op 30/09/2020
 • Sociale balans op 31/12/2019
 • Enkel voor de leveranciers van de HORECA-sector, een lijst van minimum 30 Brusselse Horeca klanten
 • Enkel voor hotels, een bewijs dat het bedrijf op 16 maar 2020 een registratienummer als toeristische accommodatie, een stedenbouwkundig attest en een brandveiligheid attest had.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als die documenten gekregen zijn en het formulier, dat u via mail zal krijgen, ingevuld is.

Meer informatie op de site van finance&invest.brussels.

Heeft u geen nood aan deze kredieten maar eerder behoefte aan begeleiding, weet dan dat een team van deskundigen u door deze crisis kan loodsen met advies, expertise en nuttige contacten in meerdere domeinen.
 

 1. noodondersteuning voor Brusselse bedrijven: sinds 28 april kan je beroep kunnen doen op een gewestelijk support-team, bestaande uit coaches en begeleiders die de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties verenigen. Zij zullen je ondersteunen met advies, expertise en nuttige contacten om je doorheen deze crisis te loodsen.

Welke ondersteuning in welk domein?

De domeinen waarin we je ondersteuning kan bekomen, zijn:

 • Coaching
 • Boekhouding & financiering
 • Administratieve procedures
 • Thematische expertise
 • Export
 • Kredietbemiddeling & juridisch advies

Op de site van hub.brussels, vind je meer details over de mogelijke interventies per domein.

Tot wie richt deze begeleiding zich? 

Deze dienst is bedoeld voor bedrijven:

 • met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • waarvan de bedrijfsactiviteit wordt getroffen door het coronavirus
 • die specifieke steun of advies zoeken in één van de hogervermelde domeinen

Indien deze begeleiding je interesseert, gelieve dan deze vragenlijst in te vullen. Het formulier is volledig vertrouwelijk en laat het team toe om een goed idee te krijgen van de moeilijkheden waarmee je kampt.

Opgelet !!: deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien je daar vragen over hebt, kan je ze rechtstreeks stellen aan 1819 via het nummer 1819.

Het team voor de noodondersteuning verzamelt de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties, inclusief het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden en hub.brussels, dat instaat voor de coördinatie van het team. Op lokaal niveau zal het team binnenkort versterkt worden met de Lokale Economieloketten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Agentschappen voor Eigen Tewerkstelling (AET’s). Ook finance&invest.brussels is onderdeel van de samenwerking, en biedt financiële oplossingen voor bedrijven in moeilijkheden.

 1. Ondersteuning van de activiteitencoöperaties en van Smart: Deze opdracht heeft tot doel om in de context van de COVID-19-crisis ondernemers te ondersteunen die ervoor hebben gekozen om hun activiteit binnen een tewerkstellingscoöperatie uit te oefenen, aangezien deze keuze tot gevolg heeft dat zij worden uitgesloten van de eenmalige premie (4000 euro) en de compensatiepremie (2000 euro) die door de Brusselse regering werden ingevoerd. Voor deze premies is immers een eigen ondernemingsnummer nodig, terwijl de ondernemers van een tewerkstellingscoöperatie allemaal gebruik maken van het unieke ondernemingsnummer van de coöperatie.

In Brussel zijn de volgende tewerkstellingscoöperaties actief: SMartCoop, ISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop. Deze tewerkstellingscoöperaties zijn innovatieve structuren met een sociaal oogmerk die het ondernemerschap met een vangnet en een onderlinge verdeling van de lasten mogelijk maken.

Concreet kunnen de leningen worden toegekend aan de ondernemers van de betrokken coöperatie die een territoriale band hebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze leningen bedragen maximaal 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.

De ondernemer zal zijn kredietaanvraag rechtstreeks moeten indienen bij de coöperatie waarvan hij lid is.

 1. De proxi-lening, het spaargeld van de burgers om de KMO’s te ondersteunen

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit…). 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft recent, op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en in nauwe samenwerking met de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit betreffende de Proxi-lening. Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo's om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken. Concreet biedt de Proxi-lening aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet, gekoppeld aan een waarborg, genieten.

Lenen van familie of vrienden om een eigen zaak op te richten of uit te bouwen? Dat kan gemakkelijk met de proxi-lening! De proxi-lening mobiliseert het spaargeld van particulieren, vaak 'Family, Friends and Fools' genoemd, om een Brusselse activiteit als zelfstandige of kmo te financieren.

Door deze lening toe te kennen, kan de particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. Hij kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een eenmalig belastingkrediet genieten als de onderneming bijvoorbeeld failliet gaat.

In het kader van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Gewest bovendien specifieke incentives voor deze lening ingevoerd om de steun aan de Brusselse ondernemingen in 2020 en 2021 nog te versterken. De registratie van de proxi-leningen en het bijhouden van dit register werd toevertrouwd aan het Brussels Waarborgfonds, waarvan finance&invest.brussels het operationele beheer verzorgt.

KENMERKEN VAN DE LENING

 • LOOPTIJD : 5 of 8 jaar
 • RENTEVOET : Minimaal 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijke rentevoet van toepassing voor het belastingjaar 2020).
 • TERUGBETALING : De lening kan in één keer worden terugbetaald na deze 5 jaar of 8 jaar of volgens een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingstabel. Mogelijke optie: vervroegde terugbetaling door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interest.

ACHTERGESTELD KARAKTER

De lening is achtergesteld, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de onderneming.

DOEL

De middelen mogen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de activiteit van de onderneming.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

 1. KREDIETNEMER

Wie?

De kredietnemer moet:

 • Een kmo zijn die de vorm aanneemt van een rechtspersoon, een zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of een vzw met een economische activiteit (zie de definitie van kmo in de wetteksten).
 • Ingeschreven zijn als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Minstens één vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten).
 • De roerende voorheffing op de verschuldigde interesten van de proxi-lening inhouden (zie FAQ).

Bedrag?

 • De kredietnemer kan tot 31 december 2021 tot 300.000 euro lenen (alle proxi-leningen samen). Na deze datum is het bedrag maximaal 250.000 euro.
 1. KREDIETGEVER

Wie?

De kredietgever :

 • Moet een natuurlijke persoon zijn met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) of daar gevestigd zijn voor de personenbelasting.
 • Moet de lening toekennen buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten.
 • Mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn, noch een gelijkaardig mandaat uitoefenen binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • De echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag ook niet aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of houder van een gelijkaardig mandaat binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • Mag niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer (natuurlijke persoon) zijn.
 • Mag niet tewerkgesteld zijn binnen de kmo.
 • Mag geen kredietnemer zijn van een andere proxi-lening.

Bedrag?

 • De kredietgever kan tot 75.000 euro/jaar toekennen, alle lopende proxi-leningen samen. Vanaf 1 januari 2022 is dat bedrag beperkt tot 50.000 euro/jaar.
 • Hij kan een bedrag van maximaal 200.000 euro toekennen, alle lopende proxi-leningen samen.

Voordelen?

 • De kredietgever kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren (zie voorbeeld van berekening van het belastingvoordeel in de FAQ).
 • Onder bepaalde voorwaarden (zie FAQ) kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

TE VOLGEN PROCEDURE

 1. Afsluiting van de proxi-lening via het onlineformulier op de site van finance&invest.brussels.
 2. Verzending van de proxi-leningovereenkomst en de aflossingstabel naar het Brussels Waarborgfonds
 3. Registratie van de proxi-lening
 4. De kredietgever vult zijn belastingaangifte (PB) in om het jaarlijkse belastingkrediet te genieten

Het formulier en alle nuttige info bevindt zich op: https://www.finance.brussels/nl/proxilening/

 1. Overheidsgaranties

Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro.

Opmerking: de garantie van Brussel is een aanvulling  op de federale staatsgarantie.

 1. Versnelde verwerking economische expansiesteun: Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor om het even welke activiteitensector
   
 2. de onroerende voorheffing: De algemene betalingstermijn van 2 maanden van de termijnenwordt verlengd tot 4 maanden voor alle registraties van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020.

 • Meer informatie op fiscaliteit.brussels
 • Om de onroerende voorheffing aan te vragen, raadpleeg uw profiel op www.mytax.brussels.
 1. STEUN VOOR HUURDERS VAN HANDELSPANDEN IN BRUSSEL: Bent u huurder? Zit uw bedrijf, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in moeilijkheden en heeft u nood aan bijkomende financiële armslag te geven in de huidige context van de gezondheidscrisis van Covid-19. Ook de betalingsvoorwaarden worden versoepeldmiddelen? Is uw verhuurder bereid om af te zien van minstens een maand huur? Maak gebruik van een lening op uw handelshuur.

Alle informatie op de site:  https://economie-werk.brussels/handelshuurlening

 

Voor meer informatie of details verwijzen wij u door naar de website 1819 die alle officiële informatie die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen centraliseert en verspreidt. U kan ook contact opnemen via het telefoonnummer: 1819


 

Vlaanderen

 

Welke steun wordt door het Vlaamse Gewest toegekend aan ondernemingen in de bouwsector?
1) Corona hinderpremie voor bedrijven die moeten sluiten

De Vlaamse regering heeft de zogenaamde corona-hinderpremie van € 4.000 uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen. Maar navraag bij het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) heeft uitgewezen dat deze hinderpremie volgens de huidige regelgeving enkel bestemd is voor handelszaken met een fysieke locatie die verplicht zijn om te sluiten. Bouwbedrijven mogen in principe nog verder werken. De Vlaamse overheid kent hun daarom geen hinderpremie toe. In de bouw komen enkel aannemers in aanmerking die hun winkel voor particulieren voor bijvoorbeeld parket en tegels, decoratie- en elektro-artikelen moeten sluiten. U kan ook meer informatie vinden op de desbetreffende site van het VLAIO en daar uw mailadres achterlaten. U kan een aanvraag indienen via de desbetreffende site van het VLAIO.

www.vlaio.be/coronahinderpremie

2) Compensatiepremie voor bedrijven met aanzienlijk omzetverlies

De compensatiepremie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben en die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen. De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar.

3) Waarborgregeling

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen heeft de Vlaamse regering € 100 miljoen vrijgemaakt om tot eind 2020 de bestaande waarborgregeling bij PMV (de Participatiemaatschappij Vlaanderen) uit te breiden. Bedrijven die door de coronacrisis hun personeel niet kunnen betalen, geen grondstoffen kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, krijgen het daardoor gemakkelijker om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Nu al kunnen ondernemingen door de bestaande waarborgregeling tot 75% van hun verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid. De corona-uitbreiding van de regeling zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Om hiervan gebruik te maken kan u nu al uw bank of leasingmaatschappij contacteren. 

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

4) Onroerende voorheffing

Bovendien heeft de Vlaamse overheid beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.
 
Bedrijven krijgen 4 maanden uitstel voor de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Afbetalingsplannen worden soepeler toegestaan. Ook de termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting worden verlengd. Door de veiligheidsmaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Ook voor de subsidies van het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), zoals onder meer voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ecologiesteun en ecologiepremies, worden de termijnen verlengd waarbinnen projecten moeten worden uitgevoerd.

belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

5) Aanmoedigingspremie

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. 

www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector


 

Wallonië (update 16/11/2020)

Welke steun wordt door het Waalse Gewest toegekend aan ondernemingen in de bouwsector?

 

 1. Financiële maatregelen van de Sowalfin-groep: ter aanvulling op de federale maatregelen heeft de Waalse regering beslist steun te verlenen aan de bedrijvigheid van ondernemingen die door de coronacrisis worden getroffen.
 • De reboundlening (“prêt ricochet”) van SOWALFIN: biedt een kleine onderneming of een zelfstandige de mogelijkheid om een gemengd krediet te verkrijgen om zijn of haar kaspositie te versterken om de economische gevolgen van COVID-19 te kunnen opvangen. De totale financiering van de onderneming kan € 45.000 bedragen. Dit krediet is gemengd, aangezien het bestaat uit een waarborg van SOWALFIN van maximaal 75% op het beoogde bankkrediet van maximaal € 30.000. Het bankkrediet kan een nieuw afschrijfbaar type krediet zijn (investeringskrediet) of een nieuw kortetermijnkrediet of de verhoging van een bestaande kortetermijnlijn. En anderzijds een achtergestelde SOWALFIN-lening van maximaal 50% van de banklening (maximaal € 15.000) tegen 0% rente. Bovendien krijgt de SOWALFIN-lening een kapitaalfranchise van 6 maanden en is de rentevoet van deze lening 0%. Ten slotte kan de reboundlening feilloos gecombineerd worden met de Waalse vergoeding (afgesloten in juni).
 • Extra waarborgen kunnen worden toegekend op de kortetermijnkredietlijnen en op de kredieten van het type investeringskrediet, door SOWALFIN – SOFINEX – GELIGAR ten belope van:
  • 50%, op de bestaande kortetermijnlijnen, die aanvankelijk door de banken zonder waarborg werden toegekend, om het mogelijk te maken dat de getroffen bedrijven blijven beschikken over deze middelen.
  • maximaal 75%, op de kortetermijnverhogingen die aan bedrijven zouden worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen.
  • maximaal 75%, op nieuwe kortetermijnkredietlijnen om het mogelijk te maken dat ondernemingen over extra kasmiddelen beschikken.
 1. Steun aan bedrijven in moeilijkheden

SOGEPA's "Ré-action"-regeling: hiermee worden ondernemers met minder dan 10 werknemers begeleid en ondersteund wanneer zij moeilijkheden zouden kunnen ondervinden of al ondervinden. Naast specifieke steun en een financiële gezondheidstest kan een financieel ondersteuningsmechanisme worden geactiveerd. Dit omvat, naast andere steunmaatregelen, steun voor zeer kleine bedrijven die al in herstructurering zijn. Bij gebrek aan een private tegenpartij kan SOGEPA een bedrijf ondersteunen volgens de Europese "de minimis"-regels tot een maximum van 25.000 euro op basis van een economisch levensvatbaar project. Wanneer een onderneming geen financiering krijgt en wanneer haar businessmodel stabiel en winstgevend is, en als zij niet beschouwd wordt als een bedrijf in moeilijkheden, kan ze een leninginterventie krijgen (maximaal € 100.000). Deze interventie is passend in de context van de COVID-19-crisis. Voor bedrijven met meer dan 10 werknemers zijn ook andere vormen van kasgeldleningen beschikbaar (bijvoorbeeld een kasgeldlening van maximaal € 200.000). 

 1. Informatie: relevante informatie voor Waalse bedrijven getroffen door corona staat gebundeld op de site www.1890.be en telefonisch kan ook informatie worden ingewonnen via het oproepnummer 1890 om te verkennen wat er allemaal mogelijk is aan financiële steun die beschikbaar is om onder andere de kaspositie van ondernemingen te ondersteunen, maar ook mogelijkheden tot uitstel van de betaling van waterrekeningen van ondernemingen.

 

 1. Uitstel en soepelheid in de Waalse gewestelijke procedures: bovendien zal in de huidige coronaviruscontext een zekere flexibiliteit en soepelheid toegepast worden ten aanzien van bestaande verbintenissen tussen de ondernemingen en het Waalse Gewest bij gewestelijke procedures (aanvragen voor premies, subsidies enzovoort). Deze criteria en verbintenissen kunnen slaan op een doel uitgedrukt in banen, een deadline of een terugbetalingstermijn voor steun enzovoort. Indien de impact van het coronavirus op de activiteiten van het bedrijf wordt aangetoond, wordt elke situatie geval per geval onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling van de SPW die instaat voor het beheer van de desbetreffende premie.