Tracimat - Stand van zaken

In de zomer van 2014 sloegen CASO, de VCB, FPRG en ORI de handen in elkaar voor de oprichting van een sloopbeheersorganisatie, Tracimat vzw.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van aan de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie, waardoor de verwerker zekerheid krijgt over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval.

De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de selectieve sloop- en ontmantelingswerken wordt opgemaakt door een deskundige. Aan de hand van tussentijdse controles op de bouwplaatsen en een desk controle van de afvoerbewijzen/verwerkingsdocumenten controleert Tracimat of de gevaarlijke afvalstoffen alsook de niet-gevaarlijke afvalstoffen die de recyclage van het specifieke bouw- en sloopmateriaal bemoeilijken selectief en correct zijn verwijderd.

Tracimat zal zich in eerste instantie concentreren op de steenachtige fractie, die in gewicht uitgedrukt verreweg het grootste deel van het bouw- en sloopafval representeert. Maar het is mogelijk dat het werkingsveld van de organisatie in de toekomst wordt uitgebreid tot andere soorten bouw- en sloopafval.

De filosofie achter Tracimat: Alle puin en sloopmateriaal dat vandaag, bij de afbraak op een werf, gewoon op een hoopje werd gegooid of waar, voorafgaand aan de afbraak, géén sloopinventaris is opgemaakt, wordt als hoogrisicomateriaal beschouwd. Afvoer en verwerking van dit puin zal dus hogere kosten meebrengen voor de opdrachtgever.

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft de laatste hand gelegd aan de standaardprocedures waarin de te volgen werkwijze voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan, alsook de concrete voorwaarden waaraan het traceerbaarheidssysteem dient te voldoen, zijn uitgewerkt. De opmaak van deze procedures is in nauw overleg met alle betrokken actoren verlopen.

Na goedkeuring door Ministerie en OVAM kan Tracimat zijn erkenning als sloopbeheerorganisatie aanvragen. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Tracimat (www.tracimat.be).

Vlarem – beheersing stofemissies

Op 18 maart heeft de Vlaamse regering met de zogenaamde ‘Vlarem-trein’ aan de bestaande milieubesluiten een nieuw hoofdstuk over de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken toegevoegd. Zo moet de aannemer maatregelen nemen om stofemissies te voorkomen die afkomstig zijn van breekwerken, zandstralen, polijsten, slijpen, boren, frezen, zagen en slopen. De verplichtingen gaan in vanaf 1 januari 2017.

Meer informatie: klik hier.

FAQ’s: klik hier


Omgevingsvergunning – in werking op 23 februari 2017

Op 23 februari 2016 verscheen het uitvoeringsbesluit bij de omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad. De omgevingsvergunning zal een jaar later in werking treden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. Aanvragen zullen worden ingediend bij één loket (het omgevingsloket) waarop één openbaar onderzoek en één adviesronde volgen. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. De indiening van de aanvraag zal digitaal gebeuren.
Goed nieuws voor de slopers gezien de sloopinventaris gekoppeld wordt aan de omgevingsvergunning.

Meer informatie