Lid worden?
Ondersteuning & advies
Vertegenwoordiging van je belangen
Netwerking
Informatie van dag tot dag
Voordelen en kortingen

Ontdek onze voordelen
 

Advies en ondersteuning

  JURIDISCH - BOUWRECHT
 • nazicht van: contracten, algemene voorwaarden, vormvoorwaarden facturen
 • opvolging van het innen van schuldvorderingen en het in gebreke stellen
 • bemiddeling bij geschillen met klanten, leveranciers en architecten
 • vestigingswetgeving
 • registratie- en erkenningsverplichting
 • berekenen van prijsherzieningen en verwijlintresten
 • privaat Bouwrecht: Wet Breyne, aansprakelijkheid, uitvoeringstermijn, …
 • overheidsopdrachtenreglementering: wetgeving, algemene uitvoeringsregels, alg. aannemingsvoorwaarden, …
 • stedenbouw en ruimtelijke ordening
                                  

Tijl Vandommele
Juridisch adviseur
       T 056 26 81 59
 BEDRIJFSECONOMISCH
 • regelgeving m.b.t. de verplichte werfmeldingen aan RSZ, NAVB en Technische Inspectie
 • informatie en tips over de rechtsvorm en de juridische structuur van uw onderneming
 • advies m.b.t. de boekhouding
 • BTW-tarieven (wanneer welk tarief toepassen)
 • opvragen van BTW nummers
 • formaliteiten bij de overname of voortzetting van uw bedrijf
 • directe belastingen (vb vennootschapsbelasting)
 • registratierechten
 • investeringspremies
 • bouwpremies
 • prijsreglementeringen
 • exportformaliteiten
 • werken in het buitenland (personeel, verzekering, detachering, … )
 • kredieten en borgstellingen
 • statistieken (bouwvooruitzichten, aantal bouwaanvragen, … )
                     

              

Petra Tourlamain
Financieel adviseur
       T 056 26 81 58
 SOCIAAL
 • arbeidsbetrekkingen (o.a. over de rechten en plichten van werkgever en werknemer)
 • aanwerving en opleiding van uw personeel en van jongeren en tegemoetkomingen hierbij
 • terugbetaling gewaarborgd loon
 • tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, … )
 • regelgeving outplacement
 • transportreglementering
 • tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten
 • mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen
 • CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten)
 • sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen
 • uitzendarbeid in de bouw
 • brugpensioen
 • arbeidstijdorganisatie (overuren, KB 213, … )
 • DIMONA (sociale documenten in de onderneming en op de werf)
 • ...
                       

            

Marieke Terryn
Adviseur sociale wetgeving
       T 056 26 81 57
  VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
 • veiligheidscoördinatie: uitgebreide en gespecialiseerde informatie
 • veiligheidsopleidingen (met diploma): basisveiligheid, veiligheid voor leidinggevenden, werken op hoogte, …
 • VCA-certificering
 • voorbeelden werfveiligheidsplan en risico-analyse
 • veiligheidswetgeving (ARAB, Codex en cao's)
 • wetgeving voor stellingen, gekeurde machines, …
 • verplichtingen t.a.v. NAVB en Technische Inspectie
 • aanvraag milieuvergunning
 • hulp bij de milieureglementering
 • wetgeving inzake grondverzet
 • afvalverwerking (gevaarlijk afval, verpakkingsafval, … )
 • sanering van vervuilde terreinen
 • ...


 
Gerd Decoene
Directeur onderneming en Omgeving
       T 056 26 81 41
 NORMALISERING
 • technisch voorlichtingen en specificaties (STS) en technisch advies
 • normen (NBN - BIN) en (type)bestekken
 • info over BENOR, CE, COPRO, …